آزمایشگاه مقاومت مصالح

سرپرست: دکتر مهناز ذاکری
کارشناس: مهندس محمدرضا حسینی
 
تاریخچه و معرفی
طراحی و آزمایشگاه مقاومت مصالح، یک آزمایشگاه آموزشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی است که با هدف آشنایی تجربی ایشان با مطالب نظری ارائه شده در درس مقاومت مصالح، تأسیس شده است. اقدامات اولیه برای راه‌اندازی این آزمایشگاه، در سال 1394 انجام شده و تجهیزات مورد نیاز آن به تدریج تأمین شدند. در سال 1396 همزمان با تکمیل بنای مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده‌ی مهندسی هوافضا، تخصیص فضای مناسب به این آزمایشگاه انجام گرفته و از بهمن سال 1396 آموزش نخستین گروه‌های دانشجویی در آزمایشگاه مقاومت مصالح آغاز شد.
اهداف تأسیس
در این آزمایشگاه دانشجویان قادر خواهند بود روابط و نظریه‌های حاکم بر مکانیک جامدات و تحلیل سازه‌ها را بطور عملی و تجربی مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهند. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه، امکان تعیین مشخصات مکانیکی مصالح را فراهم کرده و در ضمن دانشجویان می‌توانند آثار بارگذاری‌های گوناگون بر مدل‌های سازه‌ای را مورد مطالعه قرار دهند.
زمینه فعالیت
اهم آزمایش‌هایی که دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی هوافضا در این آزمایشگاه می‌توانند انجام دهند، به شرح زیر است:
- آزمون کشش و استخراج منحنی مشخصه‌ رفتار مواد
- تحقیق رفتار کششی، خمشی و پیچشی تیرها با استفاده از کرنش سنج
- آزمایش پیجش آلاستیک (برای تعیین مدول برشی مصالح)
- تحلیل تجربی تنش به کمک پلاریسکوپ
- کمانش ستون‌ها با شرایط مرزی گوناگون
- تعیین مرکز برش مقاطع متقارن و نامتقارن
- خمش نامتقارن تیرها
- تخمین عمر خستگی
- خیز تیرهای منحنی
- آزمایش ضربه
تجهیزات
- دستگاه تست کشش
- دستگاه تنش و کرنش
- دستگاه آزمایش خستگی
- دستگاه آزمایش پیچش الاستیک
- آزمایش خیز تیرهای نامتقارن
- آزمایش خیز تیرهای خمیده
- آزمایش کمانش
- پلاریسکوپ
- دستگاه تست ضربه
خدمات قابل ارائه به دیگر دانشگاه‌ها و صنایع
با توجه به تجهیزات موجود در آزمایشگاه، انجام تست‌های مربوطه امکان پذیر می‌باشد.
شماره تماس با آزمایشگاه: 73064401
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/02
تعداد بازدید:
1316