فرم‌ها
 
مرحله آموزشی
- تعریف دروس جبرانی (دریافت)
- درخواست اخذ تکدرس بصورت میهمان/سایر دانشگاه‌ها (دریافت)
- معرفی میهمان ترمی به سایر دانشگاه‌ها (دریافت)
- درخواست اخذ تکدرس بصورت میهمان/درون دانشگاهی (دریافت)
- معرفی دانشجوی سایر دانشگاه‌ها جهت اخذ دروس میهمان به دانشکده‌ها (دریافت)
- درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده (دریافت)
- درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (دریافت)
- درخواست تمدید سنوات (دریافت)
- تعهدنامه مرخصی بدون احتساب در سنوات (دریافت)
درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول کارشناسی ارشد (دریافت)
مرحله پژوهشی
 - تأیید موضوع سمینار کارشناسی ارشد (دریافت)
- اعلام نمره سمینار کارشنارسی ارشد (دریافت)
- تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دریافت)
- دعوت به همکاری استاد مشاور پایان‌نامه (دریافت)
- پیشنهاد عنوان پایان‌نامه (دریافت)
- گزارش پیشرفت کار پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دریافت)
- درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دریافت)
- هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاعیه (دریافت)
- حق طبع، نشر و مالکیت نتایج پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دریافت)
- تأییدیه هیأت داوران (دریافت)
- اظهارنامه دانشجو (دریافت)
مرحله فراغت از تحصیل
 - تطبیق واحد گرایش آیرودینامیک (دریافت)
- تطبیق واحد گرایش پیشرانش (دریافت)
- تطبیق واحد گرایش دینامیک پرواز و کنترل (دریافت)
- تطبیق واحد گرایش سازه‌های هوایی (دریافت)
- تطبیق واحد گرایش مهندسی فضایی (دریافت)
- درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی دانش‌آموختگی کارشناسی ارشد/شیوه آموزشی - پژوهشی (دریافت)
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/28
تعداد بازدید:
1844