دانشجو: یاسین اکبری، استاد راهنما: دکتر محمدعلی نوریان، تاریخ دفاع: 1402/06/29
عنوان پایان‌نامه: کنترل دامنه استال فلاتر در جریان مادون صوت
  
دانشجو: یاسین اکبری
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر محمدعلی نوریان
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر سعید شکراللهی (دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر)
- دکتر علی مظفری (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 16:00
مکان: سالن دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
3089
تاریخ:
1402/06/29