برگزاری سخنرانی علمی توسط پروفسور Jincai Yang
 
Innovative Application of Drones Based on Big Data
Chairman Yang, World UAV Federation
 
زمان: سه شنبه 19 اردیبهشت 1402، ساعت 15:30.
مکان: سالن دکتر موسوی نائینیان، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
 
 
Review:
101
Date:
1402/02/20