دانشجو: محمدامین اسکندری، استاد راهنما: دکتر حسن کریمی مزرعه‌شاهی، تاریخ دفاع: 1401/05/10
عنوان رساله: دینامیک و تحلیل پایداری یک موتور سوخت مایع در حوزه فرکانس
  
دانشجو: محمدامین اسکندری
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر حسن کریمی مزرعه‌شاهی
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر رضا ابراهیمی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر صادق تابع جماعت (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
- دکتر محمد فرشچی (دانشگاه صنعتی شریف)
- دکتر حسین مهدوی مقدم (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حامد علی‌صادقی
 
 
تاریخ: 1401/05/10
ساعت: -
مکان: سالن سمعی و بصری دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
420
تاریخ:
1401/05/10