دانشجو: سلمان شفقت، استاد راهنما: دکتر سعید ایرانی، تاریخ دفاع: 1401/06/28
عنوان رساله: تحلیل آیروالاستیسیته غیرخطی پهپاد با بدنه الاستیک و نسبت منظری بالا
  
دانشجو: سلمان شفقت
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر سعید ایرانی
استاد/اساتید مشاور: دکتر محمدعلی نوریان
استاد/اساتید داور:
- دکتر علی‌اصغر جعفری (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر حسن حدادپور (دانشگاه صنعتی شریف)
- دکتر سعید شکراللهی (دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر)
- دکتر مرتضی طایفی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مرتضی طایفی
 
 
تاریخ: 1401/06/28
ساعت: -
مکان: سالن سمعی و بصری دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
588
تاریخ:
1401/06/28