برنامه زمانبندي مصاحبه داوطلبان كارشناسي ارشد دوره مشترك با دانشگاه RUDN (اطلاعيه 3)
 رديف  نام خانوادگي و نام
 ساعت مصاحبه
   رديف  نام خانوادگي و نام
 ساعت مصاحبه
 1  آباد غلامرضا
 09:00    1  غرقي محمدرضا
 09:00
 2  ابومحبوب امير
 09:10    2  غلام زاده بابكي محمدحسين
 09:10
3
احمدزاده شيرين
09:20

 3  فيروزيان اميرحسين
09:20
4
 باديه نشين صديقه
09:30
   4  قاسمي عبدالحسين
 09:30
5
 پروانه شيرازي احمد
09:40
   5  كمالي فاطمه
 09:40
6
 پورتراب كورش
 09:50    6  گلي زاده ممقاني علي
 09:50
7
 توكلي زهرا
 10:00    7  محمدنژاد اميرحسين
 10:00
8
 جان بزرگي سيمين
 10:10    8  محمدي سيده دريا
 10:10
9
 جهرمي علي آباد محمد
 10:20    9  محمدي شعارخاكي شبنم
 10:20
10
 حسيني رشخوار بهزاد
 10:30    10  محمودي رحيم
 10:30
11
 خداياري رضا
 10:40    11  مرادي جابر
 10:40
12
 زارعي حسين
 10:50    12  مراديان رضا
 10:50
13
 سيفي فاطمه
 11:00    13  ملك محمدي محمدرضا
 11:00
14
 شجاعي افسر
 11:10    14  مهدوي ميقان محمدرضا
 11:10
 15  شهروزي محمد
 11:20    15  نصرالهي دزكي محمد
 11:20
 16  صادقي محمد
 11:30    16  نظري رومينا
 11:30
 17  عارفي علي
 11:40    17  هنري ميثم
 11:40

لازم به ذكر است مصاحبه روز يك‌شنبه مورخ 1397/04/24 در محل دانشكده‌ي مهندسي هوافضا، طبقه‌ي دوم ساختمان اداري، اتاق جلسات برگزار خواهد شد.
داوطلبان جهت تطبيق مدارك مي‌بايست 30 دقيقه قبل از ساعت مصاحبه در محل حضور داشته باشند.
 
 
شرايط پذيرش و تحصيل در دوره‌ي مشترك 
 
تعداد بازدید:
191
تاریخ:
1397/04/16
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد